Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je MAXENERGY s.r.o., so sídlom Sportova 52, Dunajska Streda, 929 01,  IČO: 46 606 556, zapisaná na Obchodnom registre OS Trnava, Vložka číslo:  38481/T, oddiel: Sro (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru, alebo služieb na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

mail:shchurmax@gmail.com

tel:+421907592159

tel:+421904905847

ďalšie kontaktné údaje sa nachádzajú v sekcii „Kontakty"

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj,

Pekárska 23, 917 01 Trnava

email: tt@soi.sk

 

1. Definícia pojmov

Predávajúci

Predávajúci internetového obchodu je Maxenergy s.r.o., so sídlom Sportova 52, Dunajska Streda, 929 01

 

Kupujúci

Kupujúci je spotrebiteľ, alebo podnikateľ, ktorý vstúpil do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, resp. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

 

Podnikateľ je

- osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)

- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)

- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)

 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Objednávka

Objednávka je kúpna zmluva na základe, ktorej je realizovaný predaj tovaru, alebo služieb.

 

2. Objednávka

Objednávka – kúpna zmluva, vzniká na základe potvrdenia pri procese objednávania tovaru, alebo služieb v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky, alebo e-mailom. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) sa pokladá za záväznú pre obe strany, pokiaľ nepríde k porušeniu zmluvných podmienok v čase potvrdenia.

 

V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku (individuálna objednávka na zákazku), alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.

 

Objednávať je možné následujúcim spôsobom:

- prostredníctvom elektronického obchodu

- elektronickou poštou na e-mail

- telefonicky

- osobne.

 

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru, alebo kedykoľvek pred potvrdením objednávky predávajúcim.

V prípade stornovania potvrdenej individuálnej objednávky na zákazku je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním.

 

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé, alebo zavádzajúce osobné údaje. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky, alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny, alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

4. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 10 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

 

b) Pri nákupe nad 200€ môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

 

c) Pri objednávke do zahraničia, resp. tovaru nad 25kg predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a miesta dodania, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

 

d) Poštovné bude prepočítavané podľa aktuálnych sadzieb prepravcu, viď sekcia poštovné. V prípade individuálnej dopravy Vám bude presná cena zaslaná na potvrdenie a odvíja sa od tovaru a prepravnej vzdialenosti. Vybraný tovar je možné si prevziať osobne.

6. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

a)Ako môžete od zmluvy odstúpiť?
Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená na viaceré časti, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia tejto lehoty, t.j. pred prevzatím tovaru. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na adresu Maxenergy s.r.o., ul. Sportova 52, 92901 Dunajska Streda alebo na e-mail obchodscout@gmail.com. Pri odstúpení od zmluvy je možné využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme. 
Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať. Tovar objednaný prostredníctvom e-shopu s dodávkou domov alebo s vyzdvihnutím na predajni, je možné vrátiť do 14 dní od dátumu vyzdvihnutia zásielky v akomkoľvek kamennom obchode.

b)Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzatvorená.

Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán stráca darovacia zmluva účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

c)Kedy nie je možné od zmluvy odstúpiť?

V súlade s § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku nie je možné odstúpiť, okrem iného, od nasledujúcich zmlúv:
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

d)Akým spôsobom nám vrátite tovar? 
Tovar nám zašlite do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu adresu:

E-shop www.4scout.sk

Maxenergy s.r.o.

Sportova 52.

92901 Dunajska Streda

Vrátený tovar musí byť nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený. K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;

písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a preferovanom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet alebo poštová poukážka). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu Vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

e)Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Okrem kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. 

 Peniaze Vám vrátime:

  • rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo
  • Pri platbe na dobierku je potrebné zadať svoje číslo účtu vo forme IBAN, na ktorý peniaze vrátime. 

 

Okrem vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť i zaslaním na Vami uvedený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety pod podmienkou, že Vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu doručovaciu adresu hradíte Vy, a to aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

f)Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu pretože zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak zistíme, že Vami vrátený tovar je v súlade s predchádzajúcou vetou poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, máme voči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody môžeme jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, t. j. vrátená Vám bude čiastka znížená o vzniknutú škodu.

g)Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:

  • technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavná chybná cena tovaru;
  • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
  • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, ak nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči Vám účinné v okamihu, keď je Vám doručené.

Ak ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime Vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste uskutočnili úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Formulár pro odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: Maxenergy s.r.o.,

ul. Sportova 52, 92901 Dunajska Streda

 e-mail: obchodscout@gmail.com
  

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar:

Dátum objednania (*)/dátum prijatia (*)

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len ak sa tento formulár zasiela v listinnej podobe)

Dátum


(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

7. Záruka, reklamácie a servis

Záručná doba vzťahujúca sa na produkty a slúžbý je 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak) a začína plynúť od prevzatia tovaru.

 

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

 

b) Pre uplatnenie reklamácie platí reklamačný postup uvedený nižšie.

Pošlite e-mail na mailovú adresu: obchodscout@gmail.com, kde uvediete:

- typ výrobku,

- jeho výrobné číslo,

- číslo predajného dokladu,

- popis závady

 

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

 

d) Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

e)ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Názov subjektu:  Slovenská obchodná inšpekcia
Sídlo subjektu: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 
IČO: 17 33 19 27 
Dátum zápisu do zoznamu: 01. 02. 2016 
Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia 
ústredný inšpektorát 
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Prievozská 32, p. p. 29 
827 99 Bratislava 27 
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:  ars@soi.sk 
adr@soi.sk 
Telefonické číslo:  +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41 
Fax:  +421 (0)2/53 41 49 96 
Poverené fyzické osoby, ktoré v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov riešia spory (akademický titul, meno, priezvisko, dĺžka funkčného obdobia)  Mgr. Ing. Petra Píšová 
Mgr. Lujza Marčeková 
Ing. Mária Jurinová 
Mgr. Eva Habalová 
JUDr. Lenka Sloviaková 
Ing. Monika Sartorisová 
Mgr. Miloš Šulgan 
JUDr. Martina Sujová 
Mgr. Peter Liščinský 
Mgr. Monika Kapitánová 
Mgr. Mária Vagačová 
Jazyky, v ktorých je možné podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne riešenie sporu slovenský jazyk 
anglický jazyk 
Druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši  Všetky spory okrem sporov vyplývajúcich zo: 
  • zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy,
  • zmlúv o pripojení do distribučnej siete,
  • zmlúv o združenej dodávke elektriny,
  • zmlúv o združenej dodávke plynu,
  • zmlúv o dodávke a odbere tepla,
  • zmlúv o dodávke pitnej vody, a
  • zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu, a
  • zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb,
  • zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a
  • zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona 
  • ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
  • ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €
  • ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné
  • ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia
Poplatok za začatia alternatívneho riešenia sporov  alternatívne riešenie sporov je bezodplatné 
Právne predpisy, podľa ktorých postupuje pri riešení sporov
  • zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v platnom  znení
  • zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  platnom znení  (Timesharing)
  • zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach,
  • zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení
  • zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  znení
  • zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  znení
  • zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení
  • relevantné ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv,
  • zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike,
  • Nariadenie EP a R (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91
  • Nariadenie EP a R (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave
  • Nariadenie EP a R (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve
  • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011, o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004
  • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004
Záväznosť a právne účinky výsledku alternatívneho riešenia sporu uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná 

 

PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

  • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
  • pracovno– právneho charakteru,
  • súvisiace so službami všeobecného záujmu
  • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
  • finančné služby.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa. 

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk

8. Ochrana osobných údajov.

Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a nebudú nikdy poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzatvorenej objednávky sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v prípade právnickej osoby Obchodným zákonníkom.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 18.01.2018 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.